Kişisel Verilerin Korunması Politikası Aydınlatma ve Rıza Metni

 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

 

Şirketimiz Asistan Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Doktorasistan” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Doktorasistan tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının alınmasını amaçlamaktadır.

 

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi:

 

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara eklenebilecek kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 

 

Müşterilere ait kişisel veriler,  Doktorasistan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Doktorasistan tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Doktorasistan’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

 

Doktorasistan aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak kişisel verileri toplar,

 

- www.doktorasistan.com web sitesinde yer alan danışan ve doktor soru-cevap bölümünde, 

 

- www.doktorasistan.com web sitesinde yer alan doktor yorum bölümü,

 

- www.doktorasistan.com  Randevu Al takvim yazılım hizmeti kullanılması ve/veya Çağrı Merkezimiz üzerinden gerçekleştirilen randevu alımları,

 

- Hizmet alınan doktorun hastasına ait verileri ve geçmiş durumunu takip etmek için doktor yönetim paneline bilgi girişi yapması ile

 

- Doktorasistan mobil uygulaması üzeinden yapılan kayıt ve işlemler ile,

 

- www.doktorasistan.com web sitesinde yer alan Kullanıcı Sözlşemesi’nin onaylanması ile gerçekleştirilen üyelikler ile kişisel verileri toplar.

 

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

 

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Doktorasistan tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Doktorasistan’ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

 

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. 

 

Kişisel verileriniz hizmet aldığınız doktorun ve doktorun bağlı olduğu şirket ile faaliyetlerini yürütmek, size sundukları hizmet kalitesini artırmak üzere paylaşılabilmesi için elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir. Kullanıcı Sözleşmesini onaylamakla bu açık rızayı gösterdiğiniz ve onayladığınız kabul edilir.

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 

(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

(viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için info@doktorasistan.com adresine e-posta gönderebilir veya İletişim sayfamızdan bize yazabilirsiniz.

 

Doktorasistan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Doktorasistan’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

İnternet Sitemiz aracılığıyla ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi her zaman profilinize giriş yaparak değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.